Wybierając InPost Paczkomaty podaj nam adres swojego punktu https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.e-mebel.pl ma siedzibę pod adresem: Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno i prowadzony jest przez STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid.0000356261 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego NIP: 745-182-56-92

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:


a)Sprzedający – STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna z siedzibą w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 18, NIP: 745-182-56-92 , REGON: 280507549, adres mailowy sklep@e-mebel.pl Telefon: 726222169
b) Sklep E-mebel - Internetowy Sklep znajdujący się pod adresem http://www.e-mebel.pl
c) Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem E-mebel. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

d) Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem E-mebel w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) - zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.
e) Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,
f) Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Sklepem E-mebel na rzecz Klienta,
g) Towar - każda rzecz z zakresu akcesoriów meblowych, która jest przedmiotem sprzedaży przez Sklepem E-mebel.
h) Konto – konto Kupującego w Sklepie E-mebel w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz Fakturach,
i) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu E-mebel służący utworzeniu Konta.

 

3. Sklep E-mebel zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem E-mebel jest możliwy przez adres e-mail: sklep@e-mebel.pl bądź pod numerami telefonów: tel 726222169
  

4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu E-mebel i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem E-mebel, a Kupującym; zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.

  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
  
5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie www.e-mebel.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu E-mebel, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 
6. Ceny na stronie Sklepu E-mebel zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 
7.Umowa sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją o Przyjęciu Zamówienia do realizacji.
  
8.Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
  
9.Za termin płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
 
10.Informacje o dostępnych w Sklepie sposobach dostawy oraz wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce Koszty dostawy.
 
11.Na łączny czas dostawy składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej zamówienie przewoźnikowi. Czas realizacji wynosi maksymalnie 30dni od momentu potwierdzenia przyjęcie do realizacji zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. W razie przekroczenia powyższego terminu Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowy czas. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Kupujący może odstąpić od umowy.
   
12.Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
   
13.Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

1.Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towar z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

2.Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
   
14.Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno
       
15.Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
     
16.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady kupujący nie zawiadomi sprzedawcy o tym fakcie i nie przedstawi roszczeń, traci on co do zasady uprawnienia z rękojmi. Dla konsumentów termin przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy nie może być krótszy, niż dwa lata od dnia wydania rzeczy konsumentowi.
  
17.W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.
  
18.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr
  
19.Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@e-mebel.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

   
20.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy przesłać na adres: STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno
 
21.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
22.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  
23.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  

24.Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji,
2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
  
25. W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

  
26. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.

27.Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
  

28.Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
 

29. Prawem właściwym jest prawo polskie.